DANSK SIMCA KLUB

Page
Menu
News
You are here:   Home > Om klubben > Vedtægter

Vedtægter

§167; 1. Foreningens navn er: DANSK SIMCA KLUB. 
  
§167; 2: Klubbens formål er:  at hjælpe til bevarelse af SIMCA-biler af alle typer, at give medlemmerne information om muligheder for køb af reservedele, at informere om andre klubber samt at medvirke ved fælles-arrangementer efter behov. 
  
§167; 3. Adgang til at blive medlem af klubben har alle, med interesse i at virke for bevarelse af så mange danske SIMCA-biler som muligt. Uønskede er dog personer, som kun ser en personlig økonomisk gevinst ved at have adgang til klubbens informationer og medlemmernes arbejde. 
  
Medlemskab: 
  
§167; 4. Begæring om indmeldelse kan ske ved henvendelse til det derfor ansvarlige bestyrelsesmedlem eller gennem henvendelse til et andet medlem, idet ethvert medlem er forpligtiget til straks at lade ønske om optagelse i klubben gå videre til førnævnte bestyrelsesmedlem. 
  
§167; 5. Udmeldelse kan for bestyrelsesmedlemmer kun ske med mindst en måneds varsel, hvorimod andre medlemmer kan udtræde straks. Delvis tilbagebetaling af kontingent kan normalt ikke finde sted. Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden eller til det derfor ansvarlige bestyrelsesmedlem. 
  
2)  Eksklusion af et medlem kan foretages af bestyrelsen, når særlige forhold giver anledning dertil. Beslutningen træffes ved simpelt flertal i bestyrelsen. Pågældende medlem skal dog inden bestyrelsens afstemning have haft lejlighed til at fremlægge sine synspunkter. Bestyrelsens beslutning er endelig. 
  
§167; 6. Medlemskabet er etårig og fornys ved indbetaling af kontingent.  Kontingent perioden løber fra 1.7 til 31.6. Ved indbetaling til klubbens girokonto er gyldig kvittering bevis for medlemskab. 
  
2)  Har et medlem trods skriftligt påkrav ikke betalt inden den i påkravet nævnte frist, bortfalder medlemskabet. Ingen, der er slettet pga. kontingent restance, kan genoptages som medlem, inden tidligere mellemværender med klubben er bragt i orden. 
  
3)  Bestyrelsen kan i særlige tilfælde enstemmig udnævne kontingent fri æresmedlemmer.

Stemmeberettigelse: 
  
§167; 7. Et kontingent omfatter et medlemsblad og en stemme. 
  
2)  En stemme er kun gyldig, hvis stemmeafgiverens kontingent forhold er i orden på tidspunktet for stemmens afgivelse. Dette skal kunne dokumenteres ved optælling af stemmeberettigede. 
  
Myndighed, daglig ledelse: 
  
§167; 8. Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.

2)  I alle spørgsmål, som ikke udtrykkeligt er henlagt til generalforsamlingen, er bestyrelsen højeste myndighed. 
  
§167; 9. Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, bestående af en formand, en kasserer og en sekretær. Derudover kan bestyrelsen ved sin egen eller ved generalforsamlingens beslutning herom suppleres med så mange medlemmer, som der måtte være behov for, så bestyrelsen sættes i stand til at varetage sine pligter på forsvarlig møde. Bestyrelsens egen beslutning om udvidelse skalgodkendes pø den næstfølgende generalforsamling og vedtages med kvalificeret flertal jvf.. §167; 13. 
  
2) Bestyrelsen kan efter behov nedsætte midlertidige udvalg og arbejdsgrupper, hvis medlemmer ikke behøver at være medlem af bestyrelsen. 
  
Valg af formand og bestyrelse: 
  
§167; 10. Formanden vælges personligt af medlemmerne. Derudover konstituerer bestyrelsen sig selv. (Jvf.. dog tillæg for 1990) 
  
2) Valg af bestyrelse, revisor og evt. suppleanter sker på den ordinære generalforsamling for 2 ør ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Formand og kasserer skal have hver sin valgperiode. Revisor vælges og kun for et ør ad gangen. 
  
Ordinær generalforsamling: 
  
§167; 11. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, så vidt muligt i april måned og senest 15. maj. Den indkaldes skriftligt til den adresse, som er meddelt klubben, med mindst 30 dages varsel og har flg. dagsorden: 
  
    1. Valg af dirigent og stemmetæller(e) samt registrering af fremmødte, gyldige stemmer. 
    2. Formandens beretning. 
    3. Godkendelse af revideret regnskab. 
    4. Fastsættelse af kontingent. 
    5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. 
    6. Valg i henhold til 9. 
    7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
    8. Valg af revisor samt revisorsuppleant. 
    9. Eventuelt. 
  
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen skriftligt i hånden mindst 8 dage før     generalforsamlingen. 
  
Ekstraordinær generalforsamling: 
  
§167; 12. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den skønner det påkrævet og skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt begærer dette med en motiveret dagsorden. 
  
Afstemning, gyldighed: 
  
§167; 13. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal, dog kan lov- og vedtægtsændringer kun gennemføres når mindst 1/4 af medlemmerne er til stede og når mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for ændringsforslaget. 
  
2)  Opnås der 3/4 flertal uden at 1/4 af medlemmerne er til stede, skal bestyrelsen inden 14 dage og med 14 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Opnås der 3/4 flertal på denne, er forslaget vedtaget uanset antallet af   fremmødte medlemmer. 
  
3)  Der skal tages referat (gøres normalt af bestyrelsens sekretær) af enhver generalforsamling, ordinær som 
ekstraordinær, hvoraf klart skal fremgå alle beslutninger truffet på generalforsamlingen. Referatet samt det godkendte regnskab skal være samtlige klubbens medlemmer i hænde senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse. 
  
Hemmelig afstemning: 
  
§167; 14. Skriftlig afstemning finder sted, hvis dirigenten eller blot et medlem ønsker det. Skriftlig fuldmagt kan anvendes ved fravær. Et medlem kan højest medbringe to fuldmagter. 
  
Bestyrelsens afgang i utide: 
  
§167; 15. Afgør formanden inden en valgperiodes udløb, fungerer suppleanten som formand indtil førstkommende generalforsamling. Afgør kassereren eller et andet bestyrelsesmedlem med en særlig post inden en periodes udløb, udpeger bestyrelsen af sin kreds (incl. evt. bestyrelsessuppleanter) en anden, som ligeledes virker frem til førstkommende generalforsamling. 
  
Bestyrelsens arbejde: 
  
§167; 16. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Ved afstemninger i bestyrelsen, hvor der er stemmelighed, tæller den af formanden eller hans repræsentant afgivne stemme dobbelt. 
  
2)  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller hans repræsentant samt ialt mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

3)  Der skal tages referat af alle bestyrelsesmøder, således at det klart fremgår, hvilke beslutninger, der blev truffet på mødet. Dette referat skal være samtlige medlemmer af bestyrelsen i hånden senest 14 dage efter mødets afholdelse. 
  
økonomi: 
  
§167; 17. Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren forestår klubbens kasse- og regnskabs-virksomhed. Formanden godkender og attesterer samtlige udgiftsbilag. Regnskabet afleveres til revisoren senest 1. marts og skal være revideret inden 15. marts. Ved fremlæggelse på generalforsamlingen skal det være underskrevet af kasserer, revisor og formand. 
  
2)  Det foreløbige regnskab samt evt. budget for det kommende år udsendes til medlemmerne samtidigt med indkaldelse til ordinær generalforsamling. 
  
§167; 18. Ved afholdelse af udgifter på klubbens vegne må kassererens godkendelse i hvert enkelt tilfælde i forvejen være indhentet, før der kan påregnes godtgørelse af udgifterne. 
  
2)  Klubben kan ikke bringes til at hæfte for, hvad enkelte personer uden bestyrelsens udtrykkelige godkendelse måtte træffe af indkøbsmæssige eller lignende arrangementer. 
  
3) Klubbens navn mø kun benyttes i sådanne forbindelser med bestyrelsens i forvejen indhentede godkendelse. 
  
Opløsning af klubben: 
  
§167; 19. Forslag til klubbens opløsning kan fremsættes af bestyrelsen eller mindst 1/5 af medlemmerne ved skriftlig fremsættelse af motiveret dagsorden. Bestyrelsen skal herefter indkalde til generalforsamling inden 14 dage efter forslagets fremsættelse og med sædvanligt varsel. Opløsning kan herefter kun ske, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, samt at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. 
  
2)  Opnås der 3/4 flertal for opløsning med mindre end halvdelen af medlemmerne tilstede, skal bestyrelsen inden 14 dage og med 14 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Er mindst 3/4 af de afgivne stemmer pø denne for forslaget, er dette vedtaget uanset antallet af fremmødte medlemmer. 
  
3)  Sidst afholdte generalforsamling træffer ved simpelt flertal beslutning om afvikling af klubbens aktiviteter.  Evt. samlinger skal overgå til Danmarks Tekniske Museum. 
    
Repræsentation af klubben: 
  
§167; 20. Klubbens medlemmer skal i deres færden optræde pø et sådant møde, at klubbens navn og omdømme ikke bringes i miskredit. Ligeledes skal forholdet klubbens medlemmer imellem være præget af en venskabelig og kammeratlig ånd. Klubbens formand eller hans stedfortræder kan påtale overtrædelse af ovennævnte bestemmelser og mægle i stridigheder imellem medlemmerne. 
  
Medlemmerne har pligt til at rette sig efter formandens afgørelse, såfremt mægling mod forventning har været forgæves. 
  
2)  Vil et medlem ikke rette sig efter denne afgørelse, kan bestyrelsen bringe den i §167; 5.2 nævnte regel om udelukkelse til praktisk anvendelse. 
  
Deltagelse i løb og andre arrangementer: 
  
§167; 21. I de af klubbens arrangementer, der finder sted helt eller delvis pø offentlig vej kan kun deltage køretøjer, der opfylder myndighedernes forskrifter.
  
2)) Bestyrelsen og evt. løbsledelse er berettiget til at undersøge deltagende køretøjer og deres papirer med henblik på konstatering af overholdelse af ovennævnte forskrifter. 
  
3)  Køretøjer, der efter bestyrelsens/løbsledelsens skøn ikke overholder forskrifterne, kan udelukkes fra løb o.lign.

 

 

Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login